KLON BABIMOST - Oficjalna strona internetowa klubu piłkarskiego


PORZĄDEK OBRAD ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW LUDOWEGO KLUBU SPORTOWEGO „KLON” W BABIMOŚCIE
(12.03.2021r)


1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zebrania.
2. Wybór przewodniczącego obrad oraz powołanie protokolanta.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Zatwierdzenie porządku obrad.
5. Wybór komisji:
- mandatowej;
- uchwał i wniosków.
6. Przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu za 2020 rok.
7. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej.
8. Sprawozdanie Komisji Mandatowej.
9. Dyskusja.
10. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium dla Zarządu oraz podjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania merytoryczno-finansowego Zarządu z działalności za rok 2020.
11. Przyjęcie wniosków komisji uchwał.
12. Dyskusja, wolne wnioski.
13. Zamknięcie obrad.